Burgerinitiatief Boschstraat Kwartier Oost is een burgerinitiatief in Maastricht en zal o.a. via deze website burgers van het Boschstraat Kwartier Oost op de hoogte houden van het reilen en zeilen in hun buurt.

BBOOST

St.Teunisstraat 13A

6211 BA Maastricht

Tel: 06-46608845

Meetpunten

Inleiding
Op 19 september 2006 heeft de gemeenteraad van Maastricht het Luchtkwaliteitplan inclusief de uitvoeringsmaatregelen vastgesteld. In het luchtkwaliteitplan waren maatregelen opgenomen ter verbetering van de luchtkwaliteit met als doel in 2010 te kunnen voldoen aan de grenswaarden voor stikstofdioxide (en fijn stof).


Om de effecten van de maatregelen in beeld te kunnen brengen bleken de huidige rekenmethoden niet afdoende te zijn. Daarom is samen met de afdeling onderzoek en advies van de provincie Limburg gekeken hoe een monitoringssyteem kon worden opgezet door middel van metingen op de 22 knelpuntlocaties in Maastricht. In 2008 is op deze locaties en 5 controlelocaties een jaar lange gemeten met zogenaamde diffusiebuisjes


Metingen met Buisjes
Een diffusie buisje is een buisje van acryl met een grijs en een wit dopje van thermoplastische rubber.
In het grijze dopje bevindt zich een gaasje dat geïmpregneerd is met triethanolamine (TEA). Het buisje wordt opgehangen met het grijze dopje naar boven, al dan niet in een speciale houder.
Daarna wordt het witte dopje verwijderd. Vanaf dat moment begint de opname. Als de blootstellingperiode van 4 weken is verstreken dan wordt het witte dopje er weer opgeplaatst. Hierna worden de buisjes opgestuurd naar een laboratorium om te worden geanalyseerd.
Met de diffusiebuisjes wordt stikstofdioxide (NO2) gemeten.


Zeer geschikt voor monitoring
De meetresultaten met diffusiebuisjes zijn niet geschikt om normen mee te toetsen. Wel kunnen hiermee de berekeningen van het CAR II model in algemene zin getoetst worden. Uitgebreide ervaring van de GGD Amsterdam laat zien dat de resultaten van de diffusiebuisje als indicatieve metingen prima te gebruiken zijn. Met diffusiebuisjes zijn name effect- of verschilmetingen zijn goed mogelijk.


Memo
Nieuwe metingen moeten verder inzicht geven in trend
Vanaf eind maart 2013 zal, op dezelfde locaties als in 2008, opnieuw een meettraject worden gestart. Ditmaal gaat het om een meetperiode van vijf jaar. Deze metingen dienen er met name voor om de resultaten uit 2008 te kunnen vergelijken met de huidige situatie om zodoende vast te kunnen stellen of er sprake is van een dalende, gelijkblijvend of stijgende trend van de concentraties NO2 in de lucht.


Jaarlijkse rapportage
De resultaten zullen jaarlijks worden gerapporteerd, waarna bekeken zal worden of de locaties waar de buisjes hangen de meest geschikte locaties zijn. Dat wil zeggen dat er na het eerste jaar meten een mogelijkheid is buisjes op een andere locatie te hangen indien de resultaten daartoe aanleiding geven.


Twee extra meetstations
Naast het voornoemde meettraject met diffusiebuisjes en de het reeds aanwezige meetstation van de provincie aan de Nassaulaan worden er ook twee nieuwe meetstations in Maastricht geplaatst. Een station komt aan de rand van het Frontenpark: hiermee worden de stadsachtergrondconcentraties gemeten. Het derde meetstation zal aan de noordzijde van de A2 worden geplaatst nabij de noordelijke tunnelmond. De meetresultaten van deze meetstations zullen direct online beschikbaar zijn via de site van de provincie.


Uitbreiding locaties buisjes
Naar aanleiding van het op handen zijnde meetproject met diffusiebuisjes heeft Kloar Loch een verzoek ingediend om samen met hen te kijken naar aanvullende meetlocaties die vanuit de woonbuurten worden gevraagd. Aan dit verzoek geven we graag gehoor. Echter het beschikbare extra budget is zeer beperkt. Kloar Loch en de woonbuurten zouden graag op 26 extra locaties metingen met buisjes verrichten. De bij ons beschikbare middelen staan maximaal drie extra meetlocaties toe. Dat betekent dat we een keuze hebben moeten maken uit de aangedragen locaties uit de buurten. We hebben gekozen voor een drietal locaties waarop de toegevoegde waarde voor buurt, stad en inzicht in luchtkwaliteit het grootste is.
Concreet betekend dit dat de volgende drie locaties aan het uitgebreide meetprogramma met diffusiebuisjes worden toegevoegd:
1. Cuyleborg ter hoogte ingang parkeergarage Roserije (onafhankelijk van ombouw A2) of Langedaal of Rijksweg - richting heer- Gronsveld tussen Oeslingerbaan en de Langendaal. Afhankelijk van de keuze van de buurt.
2. Hasseltkade/Maasboulevard nabij monding tunnel
3. Oeslingerbaan tussen Gouvernement en A2

Onze mail naar de wethouder:

Buurtplatform Boschstraatkwartier
Na het bezoeken van de informatieavond van Klaor Loch waarin het een en ander werd besproken betreffende meetpunten in Maastricht zouden wij als buurtplatform BBOOST bij u het verzoek willen neerleggen om een dergelijk meetpunt(buisje) ook aan de van Hasseltkade/Maasboulevard(tunnel) te bevestigen. We kunnen ons voorstellen dat de meetpunten aangegeven op de uitgedeelde lijst op belangrijke punten komen te hangen maar gezien de hoeveelheid auto’s die de laatste jaren de tunnel aan de Maasboulevard doorkruisen zouden wij het zeer op prijs stellen indien ook daar de komende jaren gemeten gaat worden.
We zouden dan ook graag een terugkoppeling van u in deze willen ontvangen.


Reactie gemeente:
Aangezien een specifieke locatie als een tunnelmond nog niet in het meetprogramma is opgenomen zal deze worden toegevoegd.

Toevoeging BBOOST:

Verder willen we hieraan toevoegen dat er ook aan het uiteinde van de Boschstraat ter hoogte van de Timmerfabriek een dergelijk meetpunt geplaatst gaat worden als ook Achter de Barakken bij huisnummer 15.

Indien u meer info over dit onderwerp wenst te ontvangen moet u ons dat via de mail laten weten zodat we u de info kunnen toe sturen.

Agenda

Geen evenementen

We hebben 18 gasten en geen leden online