Burgerinitiatief Boschstraat Kwartier Oost is een burgerinitiatief in Maastricht en zal o.a. via deze website burgers van het Boschstraat Kwartier Oost op de hoogte houden van het reilen en zeilen in hun buurt.

BBOOST

St.Teunisstraat 13A

6211 BA Maastricht

Tel: 06-46608845

Info uit onze buurt:

Terugkoppeling van een samenkomst die we als bestuur hebben bezocht ivm de toekomst van Belvedere en eventuele ideeën die daar kunnen gaan plaats vinden in de toekomst:

Verslag bijeenkomst Stakeholderskring gebiedsontwikkeling Belvedère

25 september 2013, 18:00-20:30 in het infocentrum Belvédère

Achtergrond
De ontwikkeling van het Belvedèregebied zal niet plaats gaan vinden via een dichtgetimmerde blauwdrukplanning. Er is gekozen voor het faciliteren en realiseren van tijdelijke functies, kleinschaligheid en geleidelijke groei van de bedrijvigheid in het gebied. In deze context is het van belang stil te staan bij vergunningverlening en handhaving rond de tijdelijke en permanente situaties binnen het Belvedèregebied. Om hierover in een open sfeer met elkaar in gesprek te treden, is een Stakeholderskring Belvedère georganiseerd. Hierin zijn diegenen betrokken die iets willen ontwikkelen, wonen of werken in het Belvedère gebied en hen die vergunningen verlenen en handhaven vanuit de gemeente Maastricht.

Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende opmerkingen gemaakt:

Bewoners van het gebied Belvedère
• De vertegenwoordigers van de bewoners geven aan behoefte te hebben aan snellere en simpelere (minder) procedures voor de vergunningverlening voor onder andere evenementen. Men realiseert zich dat om te kunnen werken met minder regels het belangrijk is dat je ervan op aan kunt dat afspraken over en weer worden nageleefd.

Gebruikers van het gebied Belvedère
• De vertegenwoordigers van de gebruikers hebben behoefte aan meer ruimte op het gebied van regelgeving en vergunningverlening om nieuwe initiatieven te kunnen initiëren. Zij vragen aan de gemeente Maastricht om meer op hun behoefte gestuurd het gebied in te richten en te handelen bij vergunningsverlening en handhaving.
• Men vraagt zich af of de gemeente in een aantal procedures wel met één stem spreekt en vraagt om meer interne coördinatie bij de gemeente Maastricht. Ook willen zij meer visie en eenduidigheid tussen beleid en uitvoeringsregels van de gemeente, zowel bij vergunningverlening als handhaving. De ambitie die de gemeente uitspreekt over de vrije en open ontwikkeling van het Belvedère gebied moet namelijk wel stroken met het handelen van de gemeente Maastricht op het gebied van vergunningsverlening. Bovendien wordt opgemerkt dat ze ook willen kunnen vertrouwen op de koers die de gemeente vaart.
• Op het gebied van evenementenvergunningen is behoefte aan korte doorlooptijden in het vergunningsproces. Ook wil men meer uitleg waarom evenementen bij samenloop met reeds vergunde evenementen niet kunnen plaatsvinden.
• Met meer en betere communicatie tussen de diverse belanghebbenden in het gebied kan veel worden gewonnen. Hierbij wordt de voorkeur uitgesproken voor direct contact tussen de diverse betrokkenen in de wijk. Dit contact zou het beste plaats kunnen vinden in een informele setting met een kopje koffie.
• Er wordt geopperd dat de zichtbaarheid van het ‘Bassin’ vanuit de autobrug zou moeten worden verbeterd.
• Deze groep geeft tenslotte mee dat naast de andere generaties de ‘Youtube-generatie’ meer zou moeten worden bediend met het aanbod van activiteiten in de stad Maastricht. De ontwikkeling van het Belvedère gebied zou hier grote kansen en mogelijkheden voor kunnen bieden.

Beheerders van het gebied Belvedère
• De beheerders zouden graag zien dat de gemeente meer oog heeft voor het rendement van de ontwikkeling van het Belvedère gebied.
• Zij ageren daarnaast tegen de huidige regelingen die hen beperken in deze nieuwe tijd. De gemeente dient in de ogen van de beheerders zogenaamde ‘rafelrandjes’ in dit gebied te accepteren in plaats van te reguleren.
• Daarnaast zien ook zij graag meer consistentie in het vergunning- en handhavingsbeleid. De ambitie dat Maastricht ‘sjoen en sjiek’ moet zijn is volgens hen voor het Belvedère gebied te beperkend. Dit zou moeten worden losgelaten. Experimenteren met de bestemming van panden zoals in Amsterdam met het oude Volkskrantgebouw wordt als voorbeeld voor Maastricht aangedragen. Wel geven beheerders nadrukkelijk aan dat niet voor één specifiek stadsprofiel (bijvoorbeeld studentenstad, toeristenstad of kunststad) zou moeten worden gekozen.
• Het is wenselijk uit te spreken of er enkel in het Belvedère gebied veranderingen zullen plaatsvinden, of dat deze stadsbreed zullen worden doorgevoerd.
• Vanuit de beheerders komt de vraag om aandacht voor tijdelijk beheer van panden in het Belvedère gebied. Tijdelijk beheer kan volgens hen worden ingezet als overbruggingsmaatregel, maar ook bewust worden gebruikt om bijvoorbeeld cash flow te genereren. Een dergelijke commerciële bestemming voor delen van het gebied maakt beoordelen vanuit de publieke rol evenwel lastig.

Conclusie en vervolgafspraken
Geconcludeerd wordt dat de stakeholdersessie in een behoefte voorziet. Tijdens de avond is veel informatie uitgewisseld en verschillende belanghebbenden hebben duidelijk gemaakt waar zij behoefte aan hebben. Zij het dat de gemeentelijke deelnemers vanuit vergunningverlening en handhaving vooral hebben geluisterd en nog niet de gelegenheid hebben gehad om aan te geven met welke mogelijkheden en beperkingen zij te maken hebben. Tegen deze achtergrond wordt afgesproken dat komende maanden in een mogelijk kleiner verband hierover wordt doorgesproken. Het gaat dan voornamelijk om een gesprek met partijen die activiteiten in het gebied willen organiseren, zoals evenementen.

Agenda

Geen evenementen

We hebben 27 gasten en geen leden online